SMIS-100脉冲磁睡眠治疗机

SMIS-100脉冲磁睡眠治疗机

SMIS脉冲磁睡眠治疗机,采用仿生脉冲磁共振原理,结合极低频电磁导入技术及空间电磁场控制技术,通过多组脉冲发射源列阵重组,发射极低频PEMF,产生3-15Hz可变频率电磁场,最大磁场强度在1-μT-40μT,产生的电磁场可作用于全身,起到促进睡眠、治疗睡眠障碍的作用。

注册证号:冀械注准20232090410
生产许可证编号:冀药监械生产许20160048号

 
                                  

\
\
\


\
*注:请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
禁忌内容或注意事项详见说明书