ERS

ERS红细胞聚集康复系统

ERS(Erythrocyte Aggregation Rehabilitation System)红细胞聚集康复系统,采用仿生脉冲磁共振原理,结合极低频电磁导入技术及空间电磁场控制技术,通过多组脉冲发射源列阵重组,发射极低频PEMF,修正红细胞膜表面的电荷异常分布,有效改善红细胞的滚动和变形功能,减少和消除红细胞聚集状态,预防因红细胞聚集引起的脑卒中、急性心肌梗死、冠心病、肺栓塞等血栓类疾病。                                           
                 
                                                                           


  预防脑卒中、急性心肌梗死、冠心病、肺栓塞等血栓类疾病   

\